Παρότι η πρόληψη βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λίγοι είναι αυτοί που την έχουν ενσωματώσει στην καθημερινότητά τους. Οι περισσότεροι πολίτες, εσφαλμένα και κυρίως λόγω έλλειψης πληροφόρησης, την ταυτίζουν με την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. Αυτό το κενό (γνώσης και καθημερινής πρακτικής) επιχείρησε να καλύψει το τριετές Ευρωπαϊκό έργο LIFE+ «WASP Tool» το οποίο ξεκίνησε να υλοποιείται τον Οκτώβριο του 2011 και ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2014.

Κύριος στόχος του έργου ήταν η υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην επιλογή και την εφαρμογή της καταλληλότερης Στρατηγικής Πρόληψης Αποβλήτων για τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες δύο Μεσογειακών χωρών, της Ελλάδας και της Κύπρου.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το επιτελείο του έργου WASP Tool κατέγραψε τι έχει εφαρμοστεί σε άλλες χώρες στον τομέα της πρόληψης αποβλήτων, εκτίμησε την αποτελεσματικότητα των σχετικών δράσεων και στη συνέχεια ανέπτυξε ένα έμπειρο σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων, το επονομαζόμενο WASP-Tool, το οποίο αξιολογεί και ιεραρχεί τις δράσεις πρόληψης που μπορεί να εφαρμόσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για να το δείτε και να «τρέξετε», απλά επιλέγετε το tab WASP-Tool στο μενού της ιστοσελίδας.

Μία σύντομη παρουσίαση (video-demo) του εργαλείου παρέχεται εδώ .

Ωστόσο, το έργο δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτό. Κατεύθυνε τρεις μεγάλους Δήμους  - το Δήμο Χανίων και το Δήμο Ηρακλείου Κρήτης στην Ελλάδα και το Δήμο Παραλιμνίου στην Κύπρο - να εφαρμόσουν το εργαλείο WASP-Tool ώστε να διερευνήσουν τις καταλληλότερες για τις τοπικές συνθήκες δράσεις πρόληψης αποβλήτων και να αναπτύξουν τη δική τους Στρατηγική Πρόληψης Αποβλήτων. Έπειτα τους καθοδήγησε να εφαρμόσουν πιλοτικά τις τέσσερις καταλληλότερες για αυτούς δράσεις πρόληψης, και να αναπτύξουν εκστρατείες πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των πολιτών.

Για την προώθηση της έννοιας της πρόληψης αποβλήτων το έργο ανέπτυξε μία πλατφόρμα δικτύωσης φορέων σχετικών με τη διαχείριση αποβλήτων, στην οποία Τοπική Αυτοδιοίκηση, ακαδημαϊκοί και φορείς από συναφή έργα μπορούν να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες σχετικές με την πρόληψη αποβλήτων.


Τελική Ημερίδα του έργου WASP Tool 

«Πρόληψη Παραγωγής Αποβλήτων»

Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014 διοργανώθηκε στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο η Ημερίδα με θέμα «Πρόληψη Παραγωγής Αποβλήτων: Δυνατότητες και περιορισμοί στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης – μαθήματα από το έργο LIFE+ “WASP-Tool».

Για το αναλυτικό πρόγραμμα, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για τις παρουσιάσεις των ομιλητών, παρακαλώ πατήστε εδώ.


"Live well, waste less"
a video for the dissemination of waste prevention   


Τελευταία Ενημέρωση : 18/06/2015